تعمیرات

این دسته از تعمیرات شامل مسائلی است که برای بازسازی و تعمیر آن نیاز به بیش از یک تعمیر کار دارد.

برای مثال ترکیدن لوله در سقف که باعث خرابی لوله و سقف می‌شود و برای بازسازی آن به گروهی از سرویس کاران مثل : بنا، گچکار، لوله کش و … نیاز می‌شود.