باطری سازی

باطری سازی یا برق خودرو
سیستم برق در اتومبیل های بنزینی شامل قطعات زیر می باشد :

  1. باطری
  2. کوئیل
  3. دلکو
  4. شمع

باطری

باطری یک انباره الکتریکی است که نیروی الکتریکی درون آن ذخیره می گردد تا در مواقع لزوم از آن بهره برداری شود .

کویل

برای اینکه مخلوط سوخت و هوا درون محفظه سیلندر منفجر گردد ، باید قوس الکتریکی قوی داشته باشیم که با برق ۱۲ ولت باطری این امکان مهیا نمی باشد .

به همین منظور از دستگاه کویل که برق ۱۲ ولت باطری را به دوازده تا پانزده هزار ولت افزایش می دهد استفاده می کنیم .

دلکو یا مقسم برق


قدرت تولید شده فشار قوی توسط کویل و ترمینال های درب دلکو تقسیم می گردد تا به سرشمع ها برسد .

شمع موتور

جرقه تولید شده توسط وایرها به سر شمع رسیده و شمع در روی سرسیلندر بسته می شود و سر دیگر آن درون محفظه احتراق قرار می گیرد ، جرقه وایرها در نوک الکترود منفی و مثبت شمع و در فضای محفظه احتراق منتشر شده و موجب مشتعل شدن مواد متراکم داخل سیلندر در زمان پایان تراکم می گردد تا عمل انفجار به خوبی صورت گیرد .