تعویض روغن

وظايف روغن موتور:


كاهش اصطكاك قطعات متحرك موتور

كاهش سايش قطعات موتور

خنك نمودن قطعات داخلي موتور

تميز نگهداشتن قطعات داخل موتور از دوده و تركيبات حاصل از تجزيه روغن و رسوبات بين قطعات

آب‌بندي كامل بين سيلندر و پيستون

محافظت قطعات موتور در مقابل خوردگي

كاركرد بهينه قطعات متحرك موتور در دماهاي مختلف

دلایل تعویض روغن موتور:

همان‌طور که با گردش خون در بدن و انجام عملیات خون‌رسانی در بدن، خون آلوده می‌شود، روغن موتور هم با گردش در موتور، با مواد مختلفی که در عملیات احتراق تولید می‌شود ، آلوده شده و لذا مواد افزودنی روغن موتور به نوعی مصرف، اکسید و تجزیه شده و از كيفيت آن كاسته مي‌شود و همچنين مواد افزودني استاندارد آن نظير مواد افزودني پاك‌كننده نيز، مصرف مي‌شوند. در اين حالت خاصيت روان‌كاري، پاك‌كننده و جذب ذرات معلق و ناخالصي‌ها، كاهش مي‌يابد .