سایر موارد لوله کشی

 نرخ نامه 

تاریخچه:

نخستین بار در سال ۱۳۰۱طرح احداث شبکه های لوله کشی آب شرب شهرهای ایران بررسی شد و بخشی از شهرهای آبادان،مشهد وبیرجند لوله کشی شد.اولین سازمان آب رسانی شهری در ایران بنگاه مستقل خیریه آب لوله بیرجند بود که در سال ۱۳۰۲با احداث وبهره برداری یک رشته لوله به طول۹کیلومتر و یک منبع و قنات تامین کننده آب، فعالیت خودراآغازکرد.

سایر موارد لوله کشی - آب و فاضلاب - انواع لوله

 موارد کاربردی:

انواع لوله ها که در سیستم آب و فاضلاب استفاده می شود به شرح زیر است:

  • لوله شبکه آبرسانی: این لوله ها می توانند از جنس آزبست، چدن، مس، پلاستیک، آهن گالوانیزه و یا فولاد باشند.
  • لوله های شبکه توزیع آب: این لوله ها از جنس مس، پلاستیک ویا فولاد گالوانیزه هستند.
  • لوله فاضلاب ونت بالای زمین: این لوله ها می توانند از جنس چدن، مس سخت یا نرم، فولاد گالوانیزه، یا پلاستیک باشند.
  • لوله ها و فاضلاب ونت مدفون در زمین: این نوع لوله نیز می تواند از جنس چدن، لوله های مسی سخت و نرم، فولاد گالوانیزه و یا پلاستیک باشند.
  • لوله فاضلاب ساختمان: این لوله ها می توانند از جنس آزبست، چدن، مس سخت یا نرم، بتن پلاستیک و یا سفال لعابدار باشند.
  • لوله آب باران ساختمان: این لوله می تواند از جنس آزبست چدن، مس سخت یا نرم، بتن و یا سفال آبدار باشند.

تعمیرات و نگهداری:

در طراحی باید همه گونه ملاحظات از لحاظ حفظ مقاومت عناصر ساختمانی رعایت شود. انتهای لوله ونت که روی بام ادامه می یابد، باید طوری طراحی شود که از برگشت هوای آلوده به ساختمان و عدم انتقال هوا از لوله به خارج جلوگیری کند.