باز سازی و مرمت

نوسازی یا بازسازی ساختمان (Renovation) مفهومی دیرینه در کشورمان دارد. بررسی ها حاکی از آن هستند که از عصر ایران باستان، ادامه مطلب

تعمیرات

این دسته از تعمیرات شامل مسائلی است که برای بازسازی و تعمیر آن نیاز به بیش از یک تعمیر کار ادامه مطلب